Regulamin

Najniższe ceny tylko na naszej stronie

Wybierz Date Pobytu

Wybierz Liczbę Gości

2
Dorosłych
Bez dzieci
Dorosłych
-
+
Wiek 0-3 Dziecko
-
+
Wiek 3-11 Dziecko
-
+
wybierz
Szukaj
left
right
Wyczyść
Wybierz date przyjazdu

Regulamin płatności

1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 20% wartości rezerwacji poprzez system platniczy Przelewy24 w zależności od warunków rezerwacji.

2. Płatności należy dokonać do 24 godzin od momentu dokonania wstępnej rezerwacji lub w innym terminie uzgodnionym wcześniej z wynajmującym pokój.

3. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

4. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu gotówką lub kartą płatniczą.

5. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie ośrodka przez osobę dokonującą rezerwacji.

6. Nie wykorzystanie całości pobytu przez gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji , nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Firma Handlowo – Usługowa Skupień Katarzyna ul. Tatrzańska 140 Poronin 34-520

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

Dane osobowe

Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.

Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : pokojejedrus@gmail.com.

Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

 

Zobowiązania Administratora

Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.

Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

 

Zobowiązania Hotres.pl

 

Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.

Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
 

  • szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych ciągłego zapewnienia poufności,
  • integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego regularnego testowania,
  • mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.


Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 

  • konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
  • konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
  • rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

 

Regulamin obiektu Willa Jędruś i Domki Dream House Jędruś – obiekty znajdują się przy ul. Tatrzańskiej 140 , 34-520 Poronin.

Klienci korzystający z usług obiektu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli obiektu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godz. 15:00.

Prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.

Klienci Willi Jędruś i Domków Dream House Jędruś zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u właściciela obiektu.

W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego obiektu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa.

Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Na terenie obiektu obowiązuje doba hotelowa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz.11:00 w dniu wyjazdu. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić właścicielowi do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu lokalu.

Właściciel nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu lokalu w przypadku braku wolnych miejsc.

 

Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wskazanych przez właściciela. Parking jest bezpłatny oraz monitorowany. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

Bezwzględny zakaz palenia w środku obiektu.

Bezwzględny zakaz wrzucania do WC artykułów higienicznych z uwagi na to ze posiadamy przepompownie ścieków na naszym obiekcie i może ulec uszkodzeniu.

Informujemy, że nie odpowiadamy w najętym lokalu za pozostawione mienie klienta.

Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna trwająca w godz. 22:00 – 6:00.

Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel we własnym zakresie.

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie karty do lokalu) na terenie obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających.

Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu lokalu po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i lokalu.

Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości do 30% ogólnej kwoty zamówienia. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 30 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.

Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

Koszt zgubienia karty 200 zł.

Koszt włączenia alarmu dymnego i przyjazd straży pożarnej lub osób z ochrony 500 zł.

Zobacz lokalizację

Sprawdź jak do nas dojechać